[http://www.aparat.com/v/BgKMt]


آقای روحانی جواب بده . . . !!!

از این حرامزاده ها داری امان نامه میگیری  ؟؟؟؟!!!!!

اوف برتو باد . . . !!!

ما شهید ندادیم که با ذلت زندگی کنیم . . .

شهید دادیم و میدیم که با عزت زندگی کنیم . . .